My Thoughts by Sisoka Duta

in Dakota by

Hau Mitakuyepi, Sisokaduta emakiyapi do. Owas’inna cante wasteya nape ciyuzapi do. Damakota. Bde Hdakinyan oyanke ed imacage. Mihunkake kin Sam k’a Jennifer ewicakiyapi do. Hena nupin Bde Hdakinyan oyanke etanhanpi. Wanna de Cekpa Otunwe deciya wati do. Wanna de omaka wikcemna yamni sam zaptan wahehanyan deciya wati do. Mis waniyetu wikcemna yamni sam masahdogan. Dakota iapi kin nina tewakihinda do. Wanna de omaka akesahdogan hehanyan Dakota iapi kin de unspemic’iciye do. Anpetu iyohi Dakota iapi unspemic’iciye ca Dakota iapi kin unmaspe kta wacin. K’a nakun Dakota iapi kin de hduha mawani wacin. Mitiwahe kin Dakota iapi kta wacin. Tokatakiya mitakoza kin Dakota iapi kta wacin. Wakantanka Dakota iapi kin de unk’upi he wicawada do. Ca he un Dakota iapi kin wakan. Iapi kin de wakan ca Dakota wounhdakapi kinhan unzaniba wauns’akapi kte. Nakun sdodunkic’iyaba Wakantanka sdodunyapi kte. K’a nakun Dakota wounhdakapi kinhan wicahunkake kin wicunkakiktunzapi kte sni. Ehanna wicahunkake kin Dakota iapi kin hduha manipi. Otehike ota yuhapi k’a hena owas kapta hiyupi. Dakota iapi kin de tohnina ehpeyapi sni. Ohinniyan Dakota iapi kin cante ed hduzapi. Wicahunkake kin iapi kin de takozawicayapi kin wicak’upi. Ca he un wanna dehan Dakota iapi kin hinah unhduhapi do. Iapi kin de unspeunkic’iapi kinhan wicahunkake kin wicunyuonihanpi. Ehanna wicahunkake kin Dakota oowa kin yuhapi sni. Dakota iapi kin owapi sni. Wasicu kin makoce kin de hipi heehan Dakota iapi kin owapi. K’a nakun Wasicu wowapi wakan kin Dakota iapi yuieskapi. Hehantanhan Dakota iapi kin unkowapi. K’a nakun hehantanhan oowa od’ota kagapi. Wanna dehan oowa od’ota unyuhapi. Oyate unge oowa wanzi iyotandakapi, uman kin oowa tokeca iyotandakapi. Tka owas Dakota iapi kin wohdakapi. Iapi kin wohdakapi kin tokeca sni. Owas Dakota wounhdakapi. Mis deced ibdukcan, Dakota iapi waunspewicakiya k’a iapi wayupika k’a iapi wounspekuwa kin hena owas ounkicayapi wacin, owas wasteunkicidakapi wacin, owas unsiunkicidakapi wacin. Hecunkunpi kinhan siceca k’a takoza k’a oyate kin Dakota iapi kin kpahipi kta k’a unspepi kte. Tuwe oowa tokeca un k’a owa kin he iyomaza sni. Hinah taku owas kaga k’a owa k’a eye cin wastewadake kte. Mis oowa tokeca wan mun k’a wicota oowa kin he wastedakapi tka wicota he oowa kin wastedakapi sni. Tka hinah Dakota iapi kin de wowahdaka k’a unmaspe wacin. K’a nakun oyate kin Dakota iapi kin unspewicawakiya wacin. Oyate kin owicawakiya wacin. Decamun ca oyate kin Dakota iapi wacin do. Oowa kin mun he wasteyadake sni hecinhan he iyomawaza sni tka taku ecamun kin hena sice sni. Tokatakiya owas unkokicicahnigapi wacin heced owas kci htaunipi unkokipi do. Nakun wowapiska kin ded ed taku wanzi tanyan owawa sni k’ais wahdasna amiktunza po. Hinah mateca k’a taku owas unmaspe sni. Nakun wowapiska kin de ed woiyukcan kin owas hena mitawa. Owas tecihindapi k’a tanyan yaunpi wacin do. Wicozani duhapi wacin. De dawapi k’a anamayagoptanpi ca wopida tanka eciciyapi do. Henana epe kte.

Find Sisoka Duta on Facebook or at the University of Minnesota.

Leave a Reply

Your email address will not be published.